1396-06-19 18:54

طی حکمی ازسوی استادمحمدرضااخگر رئیس هیات جودواستان مرکزی وبه پیشنهادآقای یزدی سرپرست اداره ورزش محلات آقای محمدمهدی عظیمی بعنوان رئیس هیات جودو شهرستان محلات منصوب گردید.