1396-11-30 22:40

به گزارش روابط عمومی هیات جودو استان سمنان ، حسن لواف از از برگزاری سمینار توجیهی قوانین داوری جودو 2018 در تاریخ 96/11/11 در شهر گرمسار خبر داد

مدیر ارشد کمیته داوران هیات جودو استان سمنان اظهار داشت ، آقای علی غفوریان به عنوان مدرس در دوره مذکور حضور یافت