1396-12-03 20:25

سرکار خانم فرحروز قربانی و اقسانه پیرنیا جهت شرکت در سمینار مربیگری بانوان که  با حضور نلیا سرمربی تیم ملی  جودو از تاریخ 04/12/96 لغایت 06/12/96 در استان زنجان برگزار خواهد شد اعزام شدند