اخبار استان ها  - استان کردستان

1394-04-28 12:38
مسابقات استانی  جام رمضان خردسالان و نونهالان و نوجوانان

نتایج مسابقات تیمی بشرح زیر می باشد

خردسالان  -  سنندج با سه طلا  و  یک برنز اول

سقز- با یک طلا و دو نقره دوم

صاحب - با یک طلاو و یک نقره سوم

نونهالان -  قروه هشت طلاو و یک برنز اول

سنندج یا یک طلاو سه نقره  و دو برنز دوم

سقز- با یک طلاو  دو نقره سوم

نوچوانان- سقز چها طلا و دو برنز اول

قروه - سه طلا و یم برنز دوم

سنندج  دو طلاو دو نقره و یک برنز  سوم

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی