اخبار استان ها  - استان البرز

1394-06-30 11:34
 نتايج دوره داوري درجه 2و3از سوي كميته داوران اعلام شد

نتايج داوري درجه دو و سه

داوري درجه 3

سعيد حسني

محمد افشار

حميدرضاشكرنژاد

فرشيد احتشامي پور

محمد شعبان نژاد

سيد شهاب الدين حسيني

سعيد بياتي

امير جعفري

 

 

داوري درجه 2

صابريوسفي

عابدين رضواني زاده

قاسم پرويزي

پيام قمري

بهزاد رشوند

ميلاد خدادادي

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی