اخبار استان ها  - استان اصفهان

1396-08-05 01:16

روز جمعه 96/07/28 دبیر محترم کمیته فنی فدراسیون از سالن در حال ساخت روستای ازان بازدید کردند

این سالن به همت پیشکسوتان استان اصفهان اساتید اقدامی در حال ساخت است

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی