اخبار استان ها

1397-01-19 08:32

ملی پوشان پر افتخار خراسان رضوی پس از درخشش در رقابتهای قهرمانی کوراش آسیا  به کشور بازگشتند.


 

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • رسول خدا (ص) فرمود: به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد، مگر آن که خداوند به آن وسیله از گناهش چشم پوشد.

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی